Rekrutacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA OKREŚLAJĄCY M.IN. ZASADY REKTUTACJI JEST DOSTĘPNY TUTAJ: http://kwalifikacjewysokowgore.cargo.edu.pl/do-pobrania


Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w projekcie:

 1. Formularz Zgłoszeniowy ► dostępny tutaj: http://kwalifikacjewysokowgore.cargo.edu.pl/do-pobrania

oraz obligatoryjnie dokumenty wskazane w ppkt b lub c (zależnie od statusu danej osoby składającej Formularz);

 1. W przypadku osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy:
  • Świadectwo pracy potwierdzające utratę zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zaświadczenie pracodawcy potwierdzające utratę zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (dostępny tutaj: http://kwalifikacjewysokowgore.cargo.edu.pl/do-pobrania)
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy (dotyczy wyłącznie osób zarejestrowanych jako bezrobotne);
 1. W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy:
 1. W przypadku osób niepełnosprawnych:
  • Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego)

Zgłoszenia do projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych powyżej) przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00:

 1. mailowo na adres: kwalifikacjewysokowgore@cargo.edu.pl
 2. osobiście w Biurze Projektu
 3. pocztą/ kurierem na adres Biura Projektu

Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.


Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu (wyciąg naważniejszych informacji zawartych w §5 Regulaminu uczestnictwa):

Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:

 1. spełniania kryteriów kwalifikowalności,
 2. przesłania zgłoszenia mailem lub pocztą/kurierem lub złożenia osobiście.
Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:
 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu uczestnictwa, z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 3, 4 i 5,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych § 4 ust. 6 Regulaminu uczestnictwa,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu, poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego.

Etap 2: Ocena merytoryczna – obejmująca:

 1. ocena przynależności do poszczególnych grup,
 2. przyznanie punktów dodatkowych za spełnianie dodatkowych kryteriów.

Na tym etapie rekrutacji Organizator przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • pracownik / były pracownik jednostki organizacyjnej spółki węglowej z terenu woj. śląskiego lub przedsiębiorstwa z terenu woj. śląskiego powiązany (kooperujący) z jednostkami organizacyjnymi spółek węglowych z terenu woj. śląskiego: 4 pkt

Do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych powyżej kryteriów.

Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów dodatkowych, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

Sporządzone będą dwie osobne listy: lista kobiet zakwalifikowanych do projektu oraz listę mężczyzn zakwalifikowanych do projektu (co zapewni równość szans w dostępie do projektu i zasięgu interwencji).

W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów, osobna lista dla kobiet i osobna dla mężczyzn.

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście lub telefonicznie.


Szczegółowe zasady rekrutacji opisano w § 4 i 5 Regulaminu uczestnictwa