Aktualności


Rozpoczynamy realizację Projektu: „Kwalifikacje - wysoko w górę! – edycja II” nr RPSL.07.04.02-24-08F0/17

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2019 r.