O projekcie

Projekt „Kwalifikacje - wysoko w górę! - edycja II” realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4: Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2: Outplacement - konkurs.

Projekt jest realizowany przez GRUPA CARGO Sp. z o.o. sp.k. (Beneficjent Projektu) na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.04.02-24-08F0/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania 7.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2019r. do 30 listopada 2019r.


CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy z terenu woj. śląskiego w okresie 01.01.2019-30.11.2019r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.


GRUPA DOCELOWA:

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest wyłącznie do osób pełnoletnich zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przynależące do jednej z grup:

 1. pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP,
 2. pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne,
 3. pracownicy przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej,
 4. pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej,

ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich (w wieku 18-64 lata) z obszaru województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – tzn. pracują, uczą lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego), które:

 • utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, LUB
 • są pracownikami znajdującymi się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, LUB
 • są pracownikami przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne/ odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej / znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej.

Planowana liczba Uczestników projektu to 86 osób.

UWAGA!! Z możliwości udziału w projekcie wyłączone są osoby odbywających karę pozbawienia wolności.

W projekcie mogą wziąć udział także osoby, którym wygasła umowa o pracę na czas określony lub umowa cywilnoprawna, o ile brak możliwości przedłużenia umowy wynika z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy[1]. W takim przypadku osoba przystępująca do projektu musi przedstawić Organizatorowi odpowiednie oświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zaistnienie warunków, o których mowa powyżej.


[1] Dotyczy to w szczególności pracodawcy, który w okresie ostatnich 12 miesięcy dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

Do projektu w pierwszej kolejności będą przyjmowani pracownicy oraz byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).


W ramach projektu planowana jest realizacja następujących form wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) - wsparcie obligatoryjne dla każdego uczestnika projektu
 2. Poradnictwo psychologiczne
 3. Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikowanego lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, kończące się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji

Każdy uczestnik projektu bierze udział w trzech modułach szkoleniowych tj.:

 1. Operator bezzałogowego statku powietrznego (BSP),
 2. IRATA (Industrial Rope Access Trade Association),
 3. SPRAT (Society of Profesional Rope Access Technicians)

Szczegółowe zasady realizacji wsparć opisano w § 6, 7, 8 Regulaminu uczestnictwa.

REGULAMIN UCZESTNICTWA JEST DOSTĘPNY TUTAJ: http://kwalifikacjewysokowgore.cargo.edu.pl/do-pobrania


PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podejmą pracę lub będą kontynuowały zatrudnienie  - 69 osób
 2. Odsetek uczestników, którzy podejmą pracę w okresie do czterech tygodni następujących po dniu, w którym zakończyli udział
  w projekcie (efektywność zatrudnieniowa) - co najmniej 50%

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 992 551,04 PLN

W TYM:

 • dofinansowanie ze środków unijnych: 1 693 668,38 PLN
 • dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 298 882,66 PLN